Văn bản pháp quy

Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

THÔNG TƯ số: 32/2009/TT-BGDĐT Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Tải về http://thyennhuan.chodon.edu.vn/wp-admin/post.php?post=402&action=edit. After the newtown shootings, the organization quickly movie organized an extra session for…