Giới thiệu

Trường Tiểu học Yên Nhuận.

Trường Tiểu học Yên Nhuận  nằm ở phía nam huê Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn, của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh, trường Tiểu học Yên Nhuận đã đủ tiêu chuẩn và được chủ tịch UBND Tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2013.

Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng trường cũng đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng so với các trường trong Huyện. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt thành tích cao. Đã có cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, nhà trường đều có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi,  thi chữ đẹp, thi giao lưu các môn học … tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt  100%; chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững từ 98% trở lên.

Năm học 2014-2015, trường có 8 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% có trình độ đạt chuẩn trong đó có 4 đồng chí có trình độ Đại học,  02 đồng chí có trình độ Cao đẳng. Số học sinh là 123 em biên chế 05 lớp. Trường có tổ chức chi bộ Đảng  gồm 9 Đảng viên, 03 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và đạt chi bộ vững mạnh xuất sắc, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, các cuộc vận động lớn của Ngành, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Bộ giáo dục: Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá; chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; Nhà trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2010 – 2011, đa số giáo viên đã biết sử dụng máy tính soạn bài …, khai thác Internet tham khảo các tài liệu cần thiết, việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục đến nay, trường đã có 7 giáo viên soạn bài bằng máy vi tính .

Với sự cố gắng của tập thể nhà trường, trường tiểu học Yên Nhuận đã đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, trường lao động tiên tiến cấp huyện từ năm học 2008 – 2009 đến nay.

Để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, sự tin yêu của nhân dân, trong năm học 2014 2015 và những năm học tiếp theo, nhà trường thực hiện triệt để và nghiêm túc Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Nhà trường xác định, trong cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế trí thức. Chính vì vậy, cùng với việc đổi mới nội dung; phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra – đánh giá; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.

Nhà trường đã xác định tự đánh giá chất lượng giáo dục trong Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì nếu nhà trường tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, thì nhà trường mới có thể xác định được hiện trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, xác định được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo tiêu chí. Từ đó, nhà trường cam kết, từng bước phấn đấu thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục. Mục đích của tự đánh giá là nhà trường tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về phạm vi tự đánh giá cơ sở trường bao quát toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo 28 tiêu chí được quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT.

Về phương pháp và công cụ đánh giá: Để tiến hành tự đánh giá, nhà trường đã căn cứ vào Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học làm công cụ đánh giá. Từ đó mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá theo từng tiêu chí của các tiêu chuẩn.

Tất cả các bước trên đều được thực hiện đúng Hướng dẫn và đảm bảo tính dân chủ, công khai, khoa học. Sau khi nhận được công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn mới, trường đã chọn cử các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán nghiên cứu kỹ từng tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số và tiến hành theo các bước quy định. Cụ thể:

– Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và kiện toàn các thành viên Hội đồng tự đánh giá;

– Hiệu trưởng ra quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá; công bố quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

– Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm định tại đơn vị, nộp phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn;

– Xây dựng kế hoạch công tác tự đánh giá cơ sở trường và nộp phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn.

– Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

– Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, giáo viên và nhân viên;

– Hoàn thành cơ sở dữ liệu;

– Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;

– Thu thập thông tin và minh chứng;

– Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

– Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí;

– Họp Hội đồng tự đánh giá để: Xác định các vấn đề phát sinh từ các  thông tin và minh chứng thu được; Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung; Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết;

– Họp Hội đồng tự đánh giá, thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá; Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;

– Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá;

– Họp Hội đồng tự đánh giá, để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa;

– Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp;

– Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá,

– Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện trong nhà trường;

– Nộp báo cáo tự đánh giá cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Để báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu là bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung Bộ tiêu chí; thu thập thông tin, minh chứng, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan…. Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau như: bộ Tiêu chí quản lí chất lượng giáo dục của trường tiểu học để làm cơ sở cho việc tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, sử dụng máy vi tính, máy in, mạng Internet… để thu thập thông tin, minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá.

Ban lãnh đạo nhà trường nhận thức đúng đắn mục đích ý nghĩa của việc kiểm định chất lượng giáo dục, đã phổ biến Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và các văn bản liên quan khác đến cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh toàn trường. Qua đó cán bộ giáo viên, phụ huynh nhà trường đã có nhận thức đúng đắn về mục đích của việc tự đánh giá. Trên cơ sở thông suốt về mặt nhận thức, nhà trường đã triển khai việc tự đánh giá chất lượng trong toàn trường.

Để thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt hiệu quả, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục gồm  thành viên với đầy đủ các thành phần; cấp uỷ chi bộ, Ban giám hiệu, cốt cán tổ chuyên môn, phụ trách các tổ chức đoàn thể trong trường. Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên theo chức năng, năng lực mỗi người để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường nhằm biết mình đang ở cấp độ nào? Uy tín của nhà trường với cha mẹ học sinh, địa phương, nhân dân với ngành đến đâu? Từ đó biết rõ thực trạng chất lượng giáo dục của trường để giải trình với các cơ quan chức năng, cơ quan cấp trên và đăng ký kiểm định chất lượng để được công nhận theo quy định.

– Kết quả của quá trình tự đánh giá:

Nhà trường tiến hành công tác tự đánh giá từ tháng 5/2014 và hoàn thành vào cuối tháng 9/2014. Trong suốt thời gian tiến hành công tác tự đánh giá, Ban giám hiệu đã huy động sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí lãnh đạo  Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Yên Nhuận…. Nhưng lực lượng nòng cốt, làm việc không mệt mỏi vẫn là các thành viên của Hội đồng tự đánh giá. Mặc dù các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá đều phải đảm nhiệm và hoàn thành những công việc được giao trong năm nhưng tất cả đều nhận thức rất đúng đắn về mục đích, lý do của công tác tự đánh giá nên đều giành thời gian ngoài giờ làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Hội đồng tự đánh giá giao cho.

Để công tác tự đánh giá được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả, Hội đồng tự đánh giá của trường đã xác định rõ các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn tài chính cần huy động. Kế hoạch tự đánh giá của trường còn thể hiện từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục và thời gian cần được tiến hành. Công việc dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí được Hội đồng xác định và phân công một cách cụ thể khoa học. Để chủ động về thời gian hoàn thành báo cáo, nhà trường đã lập thời gian biểu để hoàn thành quá trình tự đánh giá. Nhờ đó mà tiến độ làm việc được đảm bảo, chất lượng cũng tương đối hiệu quả. Sau khi hoàn thành các phiếu đánh giá tiêu chí, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành viết báo cáo.

Những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá là: Báo cáo được trình bày lần lượt từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí đều được mô tả rõ ràng, cụ thể hiện trạng của nhà trường cần đạt được trong mỗi tiêu chí. Sau khi mô tả hiện trạng, báo cáo tự đánh giá còn đề cập tới những điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường và đặc biệt một nội dung rất quan trọng, rất cần thiết trong mỗi tiêu chí đó là kế hoạch cải tiến, phát huy những điểm mạnh, đề ra các biện pháp khắc phục điểm yếu, tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng và có tính khả thi.

Để thể hiện tính trung thực trong báo cáo, nhà trường đã thể hiện mã hoá các minh chứng, đó là bằng chứng cho sự lao động miệt mài của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Sau 5 tháng làm việc đầy tâm huyết và trách nhiệm, công tác tự đánh giá của trường đã cơ bản thành công. Đó là sự tập trung trí tuệ cao cho một công trình khoa học của tập thể. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, của địa phương, là nền tảng vững chắc để nhà trường đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong những năm học tới.

It is a hardship recommended portal for many families to find supervision for their youngsters, and, as the strike continues, he said, older students are more likely to drop out of school entirely.